Kære byrådskandidater
& Carina

 

Her finder i de videoer med tekst og link, som er klar til at blive offentliggjort på Facebook som annoncer.
Kampagnen med videoer skal starte hurtigst muligt og vil dominere Facebook lige op til valget. Der skal ikke være en borger i Gribskov som efter valget kan sige at de ikke at set jeres videoer.

Her på siden kan i downloade jeres video og tekst. Så kan i selv lave et opslag på jeres egen side. Videoen kan også bruges som covervideo.

Hvis din video er her, så skal du godkende den øjeblikkeligt ved at sende en sms til Tobias på tlf.: 27 85 86 55. Hvis du har rettelser skal du gøre Tobias opmærksom på rettelsen øjeblikkeligt på sms. 27 85 86 55.

Kampagnen startes senest d. 10/11

BETTY SCHACHTSCHABEL

 

Jeg vil arbejde for en kultur hvor vi som kommune altid møder borgere som vi gerne selv vil mødes. Det skal afspejles i den service vi tilbyder og leverer, og i at vi lytter til borgere i høringsprocesser.

Jeg vil arbejde for styrkelse af skoler og institutioner som understøtter en opvækst i trygge lokale rammer.
Det fortjener alle børn og unge.

Børn og unge med særlige behov og deres familier skal have reel hjælp, og det skal ske hurtigt.

Ældre og deres pårørende skal hjælpestil et værdigt liv, og vi skal tilpasse ifht. den store vækst i ældrebefolkningen.

 

Læs mere om mig på min hjemmeside.

JØRGEN SIMONSEN

 

Jeg vil arbejde for et bedre erhvervsklima i Gribskov Kommune.

Med mit mange års arbejde for erhvervs vilkår, ved jeg hvad virksomhederne efterspørger.

Alt for lang tid har vi ligget i bund i erhvervsanalyserne. Det skal forbedres, så vi får bedre vilkår til at drive erhverv og virksomhed. Det vil tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende.

Der skal arbejdes med sagsbehandlingen, herunder tider og bureaukrati. Sagspuklerne skal nedbringes og der skal være kort svartid på ansøgninger fra investorer.

Investorer og virksomheder som kommer til vores kommune, skal bydes velkommen og havehjælp til at komme i gang med deres idé og projekt.

Vi skal arbejde for at unge kommer i gang med en uddannelse/erhvervsuddannelser skal talesop. Det skal igen være attraktivt at blive håndværker.

TUE VILLEBRO

 

JEG VIL SOM NYT BYRÅDSMEDLEM KÆMPE FOR FØLGENDE OMRÅDER:

 

Kultur, Natur og Turisme

Adgangen til vores unikke natur skal fremmes og ikke begrænses.
Jeg siger JA tak til mere natur i Gribskov, men NEJ tak til hegn i den kommende naturnationalpark.

Børn & Unge

Skabe et bredt samarbejde mellem vores institutioner og skoler uanset om de er private eller kommunale. Innovationsråd på Børn & Unge området nedsættes – samle alle de gode erfaringer og metoder på både normalområdet og specialområdet.

Erhverv og Klima

Iværksætter kulturen skal stimuleres. Vores overordnede erhvervsvenlighed skal drastisk forbedres, sagsbehandlingstiderne skal afkortes og infrastrukturen skal opkvalificeres.

 

TUE – DIN NYE STEMME I BYRÅDET – STEM PERSONLIGT

 

JOHNNY BRAGINSKI

 

Jeg vil arbejde for afdækning og efterfølgende omlægning af farlige kryds og vejanlæg, således at vi får fjernet kommunale ”sorte pletter” hurtigst muligt.

Jeg vil arbejde for, at beslutninger om etablering af nye kommunale vejanlæg altid skal indeholde en etablering af cykelsti samtidig.

Jeg vil arbejde for, at sikre en større synlighed af de nuværende cykelstier i vore rekrative områder samt etablering af nye cykelruter for sikker trafik omkring skoler m.v.

 

JEG STØTTER OP OM VENSTRES VALGPROGRAM

JANNICH PETERSEN

 

JANNICH I BYRÅDET FORDI:

Det nære borgerdemokrati skal gøres meget bedre end i dag. Borgerne skal inddrages i overvejelser om nye projekter, herunder ikke mindst høje sendemaster i lokalområdet.

Jeg er imod opsætning af hegn i skoven.

Den nye vej mellem Græsted og Pårup skal færdiggøres hele vejen til Gilleleje.

De små landsbyskoler skal opretholdes og Blistrup skole skal have sin selvstændighed tilbage.

Der skal indrettes kulturhus i det gamle Tinghus i Helsinge.

FLEMMING STEEN MUNCH

 

Jeg ønsker at blive indvalgt til Gribskov Kommunes Byråd, og vil  være med til at skabe det bredest mulige samarbejde, så flest mulige borgere i Gribskov kan se sig selv i de aftaler, som skal til i en kommune for at få denne til at fungere så godt som muligt.

MINE POLITISKE STANDPUNKTER SPÆNDER VIDT:

 • Vores skoler skal blive bedre.
 • Vi skal have mange lokale fødevareproducenter ind i byerne.
 • Vi skal have sygefraværet i ældresektoren bragt ned.
 • Erhvervslivets rammer skal forbedres.
 • Vi skal skave mere liv i vores bysamfund.
 • Fokus på sygefravær til gavn for børn, ældre og medarbejdere.
 • Tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere.

VIOLA MATHIASEN

 

Jeg vil rigtig gerne en ældrepleje, hvor der er samspil mellem borgere, personale, visitationen, pårørende.

Der skal være muligheder frem for begrænsninger, når vi skal sikre en optimal pleje. Vi må ikke svigte vores ældre; de har ikke valgt at komme i en situation, hvor hjælpen, skal fylde mest i deres liv.

Vi skal have det private med ind over vores overvejelser – og måske endda lære noget af det private. De private og det offentlige er ikke hinandens modsætninger, de er hinandens forudsætninger. Dette for at skabe det frie valg.

Vi bør se på små enheder som en mulighed, selvstyrende teams er fremtiden. Ansvar fordeles ud, dér hvor de virker.

Vi er en stor kommune og må derfor tænke ind, hvordan vi bedst muligt kan
imødekomme udfordringer der er, både i ældreplejen, men så sandelig også på sundhedsområdet.

BENT HANSEN

 

Den absolut  vigtigste opgave for byrådet i den kommende periode er at vi skal udvikle kommunens service, sagsbehandlingskapacitet og kompetencer.

 

Alt hvad der tjener dig, dine interesser i kulturlivet, i foreningerne og i virksomhederne, skal fokus rettes mod. Vi skal have øget borgerinddragelse.

Vores opmærksomhed skal være fuldt rettet mod alt, alt hvad der tjener borgerne i Gribskov’ ve og vel bedst

 

 

Vi skal have begge ben på jorden.

Stem på Bent Hansen som borgmester i Gribskov

HELLE BLOMSTERBERG

 

Jeg er klar og vil være stolt og beæret over, hvis jeg bliver din nye stemme i Gribskov Kommune. Vi skal sikre et Gribskov for borgerne og det vil jeg arbejde for, hvor nogle af mine mærkesager vil være:

 • Det frivillige foreningsliv skal udfoldes.
 • Erhverv i centrum.
 • Understøtte et værdigt seniorliv og et reelt frit valg.
 • En klimahandlingsplan i balance.

 

Vi har alle et ansvar for, at vores kommune udvikler sig i den rigtige retning og jeg er klar til at tage min del af ansvaret.

CARL-BØRGE CHRISTIANSEN

 

Jeg vil ligeledes arbejde for de mindre samfund i vores kommune.
Vi har nogle unikke kulturhuse i form af vores forsamlingshuse.
De er sammen med skolerne uundværlige i kulturlivet og i vores idrætsforeninger.

Jeg har hele livet været foreningsmand med bestyrelsesposter i Landboungdommen, Venstre Vælgerforening, Valby Forsamlingshus og Valby Gymnastik og Idrætsforening.

CARINA BLOCH SIMONSEN

 

Jeg vil gøre mit bedste i Regionen for at give dig en bedre oplevelse når du er i kontakt med syghusvæsenet.

 

Jeg vil forsøge at sikre lige adgang for dig som patient til ydelser betalt af regionen.

Jeg synes vi skal understøtte lokale sundhedshuse hvor patientens behov bliver tilgodeset af fleksible åbningstider og specialiseret viden.

Vi bør styrke samarbejdet og tydeliggøre opgavefordelingen mellem hospital, kommune og praktiserende læger.

Skal vi sammen sikre at du som patient ikke bliver klemt i et bureaukratisk og ufleksibelt system med silo tankegang ?

 

Stem personligt på Carina Bloch Simonsen til Regionsrådet